Museen

Museen

schülerbank, berlin, 2009

tanzende roboter II, berlin 2008

tanzende roboter I, berlin 2008

dach, 2009

kopf, 2009

skelett, 2009

ozeaneum, stralsund, 2009

NET, 2009

turm, 2009

geister der vergangenheit, 2009

hörraum, berlin, 2009